عرق گشنیز

طبع

سـرد

خواص

بارشکن، ضد آفت و جوش، ضد کرم وباکتری عده وروده، نیرودهنده، مفید در درمان بیماری های عفونی.

فهرست