عرق چهل گیاه

طبع

گـرم

خواص

مقوی قلب واعصاب، مسکن درد های ماهانه ی بانوان، بازکننده ی رگ های قلب، آسان سازی گوارش، آرامبخش.

فهرست