عرق نعنا

طبع

گـرم

خواص

تقویت کننده ی دستگاه گوارش، ضد اسهال، باد شکن، برطرف کننده ی معده، رفع دلدرد و دل پیچه.

فهرست