عرق شیرین بیان

طبع

گـرم

خواص

درمان ورم معده ، علاج زخم معده و اثنی عشر، درمان یرقان ، درمان امراض کلیه، برطرف کننده سرماخوردگی، رفع سرفه وگرفتگی صدا.

فهرست