عرق زنیان

طبع

گـرم

خواص

مقوی معده، ضد نفخ، بادشکن، ضد تهوع، ضد ترش کردن، ضد عفونی کننده ی قوی معده، ضد قارچ وانگل، مفید برای رفع اعتیاد ومضرات آن.

فهرست