عرق رازیانه

طبع

گـرم

خواص

افزایش وتسویه کننده ی شیر مادر،معالجه ی تاخیر زمان قائدگی،هاضم درمان کم خونی وضعف اعصاب ونیرو دهنده.

فهرست