عرق خارشتر

طبع

سرد

خواص

دفع سنگ های کلیه ومثانه، شستوشو دهنده ی کلیه ها، مفید جهت سیاه سرفه و سلامتی کلیه ها، تقویت اعمال کلیه.

فهرست