عرق خارخاسک

طبع

سرد

خواص

رفع سنگ کلیه و مثانه، تسویه کننده ی خون، رفع کیسه صفرا، سنگ شکن کلیه ورفع آن.

فهرست