عرق بوقناق

طبع

گـرم

خواص

تحریک کننده ی آنزیم های کبدی، افزایش دهنده انسولین، درمان دیابت.

فهرست