عرق بهار نارنج

طبع

گـرم

خواص

مقوی قلب واعصاب، تسکین ناراحتی های سینه، رفع سرفه، رفع تپش قلب، آرامبخش، رفع بیخوابی های عصبی.

فهرست