عرق برگ چنار

طبع

سـرد

خواص

رفع اسهال های ساده ودیسانتری، رفع ناراحتی های قلب وگرفتگی صدا، رفع لکه های پوستی.

فهرست