عرق اترج

طبع

گـرم

خواص

ضد اسهال و استفراغ، ضد عفونت، رفع عطش وسکسکه، تامین ویتامین ث.

فهرست